سلماس

سلماس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


تینا مجاوری شنتال
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
امیرکبیر
سارا نشاطی
نهم - سلماس
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
امیرکبیر