آران و بيدگل

آران و بيدگل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهدی معینی فر نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : 3 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدمهدی شبانی زاده نصرآبادی
نهم - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5775
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
شهید بهشتی