فولاد شهر

فولاد شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علی کوشاری
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
تيزهوشان
شهید اژه ای
پرنیا فرهادی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی آقاجانی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید اژه ای