خميني شهر

خميني شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه کریمی اشراق
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان خمینی شهر
محمدمهدی گرجی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیداژه ای
محمد حاج علی اکبری
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شهید مطهری
عرفان سرتیپ
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیداژه ای
امیرحسین ایراندوست
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیداژه ای
شایان مختاری
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهید مطهری
حدیث سالمی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
15 خرداد
سپهر شیعه
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
حسین مردانی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 4510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهید مطهری
سیده سارینا کلانتری
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان خمینی شهر