مباركه

مباركه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا اسماعیلی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 6277
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
ابرار
مهدیه احمدی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
ابرار