گلپايگان

گلپايگان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد ابراهیم مسلمی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5585
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
سید امیر علی طباطبایی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
مهدی تقدسی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
علی ابراهیمی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
عارف فتح الهی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
مهدی زاهدی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
علی میرخانزاده
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
سید ابوالفضل کامرانی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
ایمان آزادی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه آزادگان
آرین نامداری
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه آزادگان