شاهين شهر

شاهين شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


معصومه اویسی
نهم - شاهين شهر
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
توحید
مبینا ابدالی محمود آبادی
نهم - شاهين شهر
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان امین
مهران هاشمی فرد
نهم - شاهين شهر
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيداژه اي