نجف آباد

نجف آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نگار خزائلی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6590
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سپاهی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان