شهرضا

شهرضا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سیدمحمدمعین میربد
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6702
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
شهیداژه ای
سینا حاج محمدی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهیداژه ای
زهرا یوسفیان
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان امین