اصفهان

اصفهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


لعیا نادرپور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
نمونه دولتي
زندی زاده
احمد شفیع
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :70
تيزهوشان
شهیداژه ای
زهرا داستانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
فرزانگان امین
محمد حسین اثنی عشری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6440
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهیداژه ای
دانیال رضائی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهيداژه اي
فاطمه محمدحسینیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
فرزانگان امین
زینب سجادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
فرزانگان امین
آناهیتا هاشم پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
زندی زاده
زهرا محمدی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
خدیجه کبری
زهرا معماری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
صارمیه
سیدامیرسینا مرتضوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
شهيداژه اي
کیمیا باطنی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
زندی زاده
عطیه السادات مرتضوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
فرزانگان امین
نگار روزدار
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6563
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
فرزانگان امین
مهرناز عزیزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
محمدعلی براهیمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
امام صادق
مهسا نادری فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
فرزانگان امین
کامیاب پوروالی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
هراتی
فاطمه محمدی ا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
زندی زاده
محمدشایان نواب لاهیجانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
امام محمدباقر
بهرام جهان بازفرد
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهيداژه اي
پانیذ ستایش کیا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
زندی زاده
فاطمه باقرهادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
فرزانگان امین
کوثر مرادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
فرزانگان امین
امیرحسین خانعلی پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
امام صادق
فاطمه عمرو
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
زندی زاده
گلیتا زندی زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
زندی زاده
کیمیا مشفقی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
فرزانگان امین
سروش شهبازی دستگردی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهيداژه اي
آرش شمس
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام صادق
یگانه معمار
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مکتبی
فاطمه جابربن انصاری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
شادمهر شارقی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سادات
زهرا تبری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان امین
نگار مرادی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
خدیجه کبری
سحر عابدین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
سحر کیانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5321
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
زندی زاده
زینب قنبری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
زندی زاده
علیرضا باقرزاده دستجردی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام محمدباقر
محمدجواد رمضانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
سادات
پارسا پناه پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام محمدباقر
دانیال مقتدایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام محمدباقر
رضا عباسی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام محمدباقر
زهرا سپهوند
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان امین
ملیکا بیگی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان امین
مائده مهدور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
خدیجه کبری
کمند کریمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان امین
علیرضا صالحی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
سادات
سپهر امینی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
هراتی
آبتین خلیل پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهيداژه اي
زهرا کجانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
زندی زاده
زهرا اکبری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خرم
صدرا ابراهیمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام محمدباقر
سیدمحمدمهدی مصطفوی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهيداژه اي
ثمین محمدیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فرزانگان امین
فاطمه گزی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
فرزانگان امین
زهرا برقی کار
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
مکتبی
زهرا غلامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان امین
آرین آذرباد
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5401
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام صادق
محمدحسین نوری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
امام محمدباقر
سیدکیهان هدایی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیداژه ای
امیرحسین حامی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهيداژه اي
محمدعلی مثقالی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
امام محمدباقر
زهرا عباسی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
آلائ کریمی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
سید ساعد هاشمی
بهار ادیب مجلسی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
فرزانگان امین
شایان جناب پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
امام محمدباقر
ملیکا نیک آئین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
زندی زاده
محمدعرفان مردیها
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
سادات
فائزه امیدانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
زندی زاده
مهرزاد انصاری پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
امام صادق
علی رحمانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
امام صادق
شکیلا دهقان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
خدیجه کبری
شایان نواب لاهیجانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
امام محمدباقر