هنديجان

هنديجان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهرناز مسعودی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عترت
فاطمه شعبانی
نهم - هنديجان
میانگین تراز کانونی: 5164
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عترت