گتوند

گتوند - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهشید اسمعیل زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 6059
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مریم کلهری
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
خليج فارس
ستاره مقامی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خليج فارس
سعید کریمی گماری
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
الهادی
محمدمهدی بختیاری زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
طلایه داران
محمدمهدی حسنی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
مهتاب نجف پور
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امین محمدزاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
نرگس محمدزاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نیکان
آریامن قلی زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
ریحانه حیدری
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خليج فارس
علی محمدزاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
علی غفاری پور
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
هانیه سادات مرعشی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خليج فارس
ابوالفضل سلطانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
ابراهیم مقامی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
مریم نجفی زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نیکان
دانیال عبدالعلی زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
کامیار فتاحی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4211
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
حسین فتحی نیا
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4091
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
رسول رئیسی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 3880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
آرمان عبداله زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4555
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
مهدی حمزه پور
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
مبینا صالحوند
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نیکان
امیرمحمد امین زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
نیلوفر چراغی نژاد
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 6223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
خليج فارس
مهران اسماعیلی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4000
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
ابوالفضل عبدالعلی زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4368
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
سجاد فتحی نیا
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 3928
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
توحید پورعسکر
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 3789
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
محمد شعبانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
احمدرضا صفایی زاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن
ابوالفضل رضایی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4070
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
شهيد احمدي روشن