ايذه

ايذه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


عباس منصوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5907
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :80
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهسان ولی محمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6238
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
شایستگان
حدیث غلامی سرغولی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
نمونه دولتي
شایستگان
امین محمد مومنی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه حسن پور مورد غفاری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
شایستگان
فاطمه مکی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
شایستگان
سیده رعنا صالحی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
شایستگان
هوشنگ کیانی قلعه سردی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه امیرخانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
شایستگان
الهام اسماعیلی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
شایستگان
حسین داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
نیایش براتی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6445
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
شایستگان
فاطمه نیکنام
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5304
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
حضرت معصومه
زهرا طهماسبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
شایستگان
یوکابد عالی محمدی پیرانشاهی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
شایستگان
فاطمه زیلایی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
حضرت معصومه
بهنام اسکندری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
رضا خواجوی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
علاقمندان
شادی نظری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شایستگان
ماهان شاهولی کوه شوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
علاقمندان
کسری اسفندیاری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
حسین اسدی کوه باد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
سارا پوردهقان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
پریا سواری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
شایان اسفندیاری اصل
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد عسکری نیا
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
شکیبا داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
آیناز سعید
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
سپیده موسوی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شایستگان
محمد مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سامان مرادی مطلق
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدمصطفی حسینی پس قلعه
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
اسما مهدی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شایستگان
محمدمهدی کوراوند
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
علاقمندان
آیدا باقری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
حضرت معصومه
آیدا سعیدی چاه جازی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4288
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
شایستگان
سبحان اسدی کوه باد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
فرین مردانی زاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شایستگان
فاطمه قریشوندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شایستگان
سپیده کیانپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شایستگان
محمدمهدی سعیدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
هدیه امیریان
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شایستگان
سیده ریحانه موسوی ده موردی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
شایستگان
مانا مردانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شایستگان
یکتا لیموچی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شایستگان