انديمشك

انديمشك - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فائزه ماکنالی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
اسرا
محمد قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
دانیال ابدالی فر
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ستایش بیرانوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اسرا
محمد هدایی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
مهسا امینی راد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا بازگیر
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
ارشیا ملکی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
محمدامین وحیدی خواه
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
تبیان
سیده هانیه موسوی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اسرا
تینا زکالوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اسرا
علی قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
مبینا بردی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسرا
عطیه بزرگی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسرا
احمد خیره کش
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
اتنا داستانی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
اسرا
محمد رضا رضایی رحیم
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
امیررضا قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ریحانه طافی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل متین
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
تبیان
ستایش کریمی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اسرا
یاسمن نظری اصل
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علی جعفری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
امیررضا شنیده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی
ارش حسنوندی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
تبیان
ارمان زارعی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
ریحانه تیموری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
یاسین سپهوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
تیزهوشان شهید بهشتی