ماه شهر

ماه شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


حدیث محتشم
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا عجم اکرامی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان2
مهدی رفیعی
نهم - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی