بهبهان

بهبهان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ماهان شهرویی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :92
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمد کیانفرد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6474
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :90
نمونه دولتي
رسول اکرم
هلیا حق شعار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5508
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مهرشاد صفائیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
طلایه داران
رویا آچاک
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
زهرا صادق
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
رضا قاسمی بهبهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
رسول اکرم
آریا خشنواطاهر
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6718
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
تيزهوشان
طلایه داران
محمد معلمیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمدامین نورالهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
طلایه داران
نگار روانبخش
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
امیرمنصور یزدانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
طلایه داران
مجتبی اقبالی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6032
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
رسول اکرم
علی بنادری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
نمونه دولتي
رسول اکرم
علیرضا جمالی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4481
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
رسول اکرم
محمدهادی بارانی نژآد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
رسول اکرم
ریحانه پاک نیت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
داوود نصیرخوانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
طلایه داران
علیرضا عزوخرم
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیررضا شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
طلایه داران
بهار صحرایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
محمد موسایی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
طلایه داران
فریماه جهانی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
حسین تابان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیرمحمد ویسی ملائی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
رسول اکرم
سحر صادقی مطلق
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
علی غلامیان نژآد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیرعلی داستانیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
طلایه داران
پویا خالویی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
رسول اکرم
بیتا خالویی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
فاطمه باغدار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
عرفان جریده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
طلایه داران
شیبا شجاعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
نگار پناهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
امیرحسین رستگار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
رسول اکرم
الناز سنا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
زهرا اکرامیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
یوسف فرزانه
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیررضا عبدالله نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیررضا آقاجری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران
امیررضا برملا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران
حدیث دهداری نژاد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
رانیا عرب زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
دریا اکبریان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
فاطمه عظیمی نیا
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
میلاد آقاجری
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رسول اکرم
نرگس نورافشان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
محدثه رفیعی تراب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
فاطمه قریبیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
مریم کریمیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
یاسمن الهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
یاسمن پرچم دار
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
پدرام تابش پور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رسول اکرم
امیرحسین رشیدی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رسول اکرم
روژه صراف
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
نیلوفر نکویی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
نگار زارعی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
متین مودت
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
رسول اکرم
پوریا حسینی موسوی زاده
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4508
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
طلایه داران
سارا محبی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 3924
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
الهه جهان نژادیان
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
رضا محمدی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
رسول اکرم
سبحان گواهی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
رسول اکرم
زهرا طیاری فرد
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
درسا نهال پرور
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4933
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان-تیزهوشان
پویان حیدری نسب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
طلایه داران
احمدرضا شبتاب
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
رسول اکرم
الهام عاکف
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه فرهیختگان
سپهر کریمی
نهم - بهبهان
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
رسول اکرم