دزفول

دزفول - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مبینا مکتبی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4403
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
رضوان
امیرحسین صیدپور
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4449
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شیخ انصاری
زینب مختارپورچهاربری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
رضوان
عسل عیدیان
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4078
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
رضوان
شادی کریمی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
رضوان
نگار باغپا
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
ثریا جمشیدی بنه شرف آبادی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
رضوان
محمدامین ولی پور
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
شیخ انصاری
مبینا پوس اشکن
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
عباس حاجیوند
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شیخ انصاری
سارا صانعی پور
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
علی بهرامی پور
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شیخ انصاری
عسل ورشوساز
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رضوان
فاطمه سادات موسوی فرد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا سعادتی فر
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شیخ انصاری
فاطمه اسماعیلی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا چراغی تملیه
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رضوان
نرگس صلواتی زاده
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رضوان
فاطمه رجبی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رضوان
فاطمه سبط طحان
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رضوان
زهرا پاک روان
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رضوان
آیدا مافی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
رضوان
هانا لطفیان
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه بادروج
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رضوان
درسا محمودی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه شاحسینی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رضوان
میکائیل محمدبیدغی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شیخ انصاری
یاسمن نصیری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
رضوان
فاطمه معین راد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
آناهیتا شیرزاد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز الماسی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
زینب خانعلی نجف ابادی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
رضوان