خرامه

خرامه - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علی حسینی
نهم - خرامه
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
رازی