قير و كارزين

قير و كارزين - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مبینا قنبری نژاد
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
سارا انصاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
شاهین خورشیدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
علی رضا محمدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
علی نوروزی عمله
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
يادگار ولايت
ساغر حیدری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مائده ذوالفقاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
علی اصغر قریشی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4044
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
علی اصغر حیدری مرندی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب
درسا انصاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
امیر حسین نعمتی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3884
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
هانیه قائدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
فاطمه یاری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حسنی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 3819
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
زهرا رجبی قیری
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
امیرعلی مرادی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
فاطمه قائدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
نرجس حسنی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مائده ایزدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4345
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
آی لار قربانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
عباسعلی ایزدی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4092
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
ریحانه میرزایی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مجید نعیمی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اقبال لاهوري
فاطمه احمدی گندمانی
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
پيامبر اعظم
مینا روشندل
نهم - قير و كارزين
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
پيامبر اعظم