نورآباد ممسني

نورآباد ممسني - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد رضا گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :70
نمونه دولتي
دهخدا
سیدعلیرضا حسینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
دهخدا
الناز حاجی زاده
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6550
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان 2
زینب همتی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
حضرت مریم
سیده محدثه موسوی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
نمونه دولتي
حضرت مریم
فرید زارع خفری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
دهخدا
حسین احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
دهخدا
رضا محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
دهخدا
آذین آدیش
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6416
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
حضرت مریم
فرید فرخی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4060
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
دهخدا
محمدمهدی گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
دهخدا
مهدیه شوری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6479
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
حضرت مریم
احمدرضا مومنی نژاد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
دهخدا
مهدی شفیعی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
دهخدا
یکتا مرادی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت مریم
سرور شریفی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
مژده سلطانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
سیده فاطیما ذبیحی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
فاطمه کاویانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت مریم
حسین داودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دهخدا
علی رضا بهار لوئی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دهخدا
آریا محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
دهخدا
شایان محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دهخدا
ساحل زارعی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت مریم
آرشین امینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
دهخدا
سیده فاطمه تقویان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت مریم
فاطمه براتی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت مریم
محمدمهدی هوشمندی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
دهخدا