داراب

داراب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیرحسین انصاری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6316
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی قهرمانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
علی راسخی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :47
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
آیسا نوری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4931
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
ایت اله نسابه
الهه معروفی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فاطمه افرا
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6762
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
ایت اله نسابه
عرفان ارجمند
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
امیرحسین اسماعیلی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سیدمتین کمانی فرد
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فاطمه رمضانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
ایت اله نسابه
علیرضا رهبری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
زهرا هژبر
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمدحسن عظیمی نیا
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
مهران خواجوی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فاطمه صفری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
هانیه زارع
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6284
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
ایت اله نسابه
زهرا خوشنود
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5563
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمد نجفی زاده
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
امیرحسین فرخ نژاد
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
الهه اعتمادی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
امیدرضا نوذری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
کیمیا خرم دل
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ایت اله نسابه
آناهیتا بصیری
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
ایت اله نسابه
محمد دهقانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
راحیل زینل پور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
ایت اله نسابه
مریم مسجدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فاطمه خراسانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
سیده یاسمن حسینی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
متین جوکار
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
بهنام دهقان
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فاطمه کوثر امام جماعت
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
فاطمه رجب پور
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
ایت اله نسابه
سیدعلیرضا عندلببی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 3992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
استعدادهای درخشان
محمدصالح فرح بخش
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
استعدادهای درخشان