لار

لار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیرحسین پیشرو
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 4727
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
الناز ثمری
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر محسن زاده
نهم - لار
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان