آباده

آباده - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


هستی آستانه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا نفر
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :51
تيزهوشان
فرزانگان
آذین ریحانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
فرزانگان
مرتضی آریا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4464
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
محمد حسین اسلم بخش
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
سید شاهین یدالهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
مهدی امیری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
نوید دهقانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5173
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
پارسا نیکو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
امیر عزیزخانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
آریا انصاری صدر آبادی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
زهرا صفائیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا سازگار
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4914
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
علی یزدان شناس
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
محمد سبحان بهرامیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
ایلیا محمدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
فاطمه کریمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی رضائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
محمد رضا عباس نیا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
شقایق زارعی فرد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا فرهمند
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
علی نامداری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
محمد امین ملک محمدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
مریم سرپوش
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هدا خادمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
میکائیل اسدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
مجتبی عسکریان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
نهال باوقار
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
عسل کنعانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مینا آذرسا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد چرپانلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
طلایه داران سعدی
زهرا دانشور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه منفرد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان