شيراز

شيراز - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا خانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
یاس
مریم عبدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
یاس
پوریا جهانخواه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
ایلیا عباس یاد کوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
غزال
سیده مهدیس هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
یاس
سینا خواجه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیررضا میرزایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
شهریار باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
توحید
پارسا رضائیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :56
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سینا طهماسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمدرضا رازقی جهرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سید محمدصالح هاشمی نسب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیرعلی رجایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6296
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :54
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
آرین غفاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علیرضا بهمنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهیددستغیب
حنانه زارع قشلاق
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 2
یاشار نظری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
غزال
علیرضا افتخاری نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
غزال
رعنا ترکان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
یاس
محمدعلی مکارمیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
غزال
محمد نوح پیشه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
سجاد مختاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
غزال
مریم دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
یاس
درسا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
پویا محمدی پوردمیه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
غزال
زهرا شیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
علامه اقبال
مهرداد بحرانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
غزال
ابوالفضل علی مردانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
توحید
بردیا قائدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
توحید
سبحان کوشکی جهرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
توحید
زهرا معرف
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6548
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
ابوالفضل مجیدی کوهبنانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
اندیشه
یلدا خضری تنگستانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
علامه اقبال
مهدی هوشیار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
توحید
عسل هوشیار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
یاس
سیرانوش گله داران
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6542
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان 2
اسما امینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
عارفه پاکروان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
یاس
سیده زهرا رضوی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
درسا ذراتی نیک
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
یاس
سارا شهریاری گرایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 2
سروش منصوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
ملیکا عباسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر حسین قاضی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
غزال
شایان آقابزرگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
غزال
سحر پیکر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمدرضا ساعدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
توحید
طاها هنر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
غزال
صنم اژدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
الگونه
امیرحسین نظری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
غزال
اسماء میرزاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
محمد رضا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
اندیشه
عسل کد خدا پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5781
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
یاس
مینا امیری نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
الگونه
وانیا ناسوتی فرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 2
یوسف بازدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
اندیشه
فاطمه خاوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان 2
اریان فرهود
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
غزال
آتنا حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
مهدیه قائدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
یاس
مهدیس قائدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
یاس
علی کاویانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمدامین تهمتن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیددستغیب
هانیه باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
یاس
علی دارابی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
محمدرضا زیبنده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
حسین زراعتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
توحید
محمدامین دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
رازی
روناک کیانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
سید سورنا موسوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
غزال
عرفان لهراسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
فاطمه دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
یاس
مارال معزز
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
سیده مائده حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 2
کیانوش مانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
حدیث انصاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
یاس
آریا کریم پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
مبین فرخی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمد امین هوشمند
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
توحید
سید آرش لسانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیرعلی دبیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
نیکنام محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
اندیشه
رضا محمودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
توحید
شیوا شاکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
یاس
امیر حسین آذر نیوشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
پدرام مولا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
آرین عباسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
رضا هاشمی مقدم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
رازی
زهرا هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
سیده زهرا لدنی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه اوجی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
آرشاویر سعید
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
ریحانه محصلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
محمد کوتاهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
غزال
شروین رسولی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
غزال
آناهیتا خلیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
یاس
دیانا رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
محمد رضا اکبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
رازی
محمد مهدی عرب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
توحید
امیراحمد شمس
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
طالقانی
علیرضا زارع شهر آبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
اندیشه
درسا امیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
آرین اسفندیاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
توحید
محمدهادی روزافزای
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
توحید
رضا سینا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
آرمین محبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
غزال
امیر رضا ایمانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
یاشار بهمنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید دستغیب 1
مریم صادقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان 2
ریحانه شناوری شاهی جانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
علامه اقبال
آیناز رضوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6271
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 2
پارسا پرهام
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سید محمد حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
غزال
کیمیا طالبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهدی خسروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
اندیشه
آناهیتا رمضانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا خالصی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
غزال
زهرا کیانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سوفیا معظمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
یاس
معصومه طهماسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
یاس
سنا رحیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
آل محمد(ص)
سالار رهنما
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
توحید
معصومه هاشم پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
یاس
امیر علی اسدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
اندیشه
ماندانا آیت الهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 2
غزل اقلیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 2
امیرحسین عابدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
اندیشه
محمد حیدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
عطیه کهن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان 2
غزل طیبی منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
یاس
آیدا طلایی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
یاس