كمال آباد/كمال شهر

كمال آباد/كمال شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


میثم بهرام پیمان
نهم - كمال آباد/كمال شهر
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
عالیه مرتضایی
نهم - كمال آباد/كمال شهر
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی آینده سازان