نظرآباد

نظرآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


پرهام ناصری نیا
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
محمدامین اصل روستا
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
امیرمهدی جوادی
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
مهدی تک زارع
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید سلطانی 5
معصومه رضائی
نهم - نظرآباد
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان