فرديس

فرديس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


پریسا برهانی قره بلاغ
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
نگار حیدری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
الناز فتح اللهی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید بهشتی
هستی جعفری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 4
محمدمهدی صادقی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید سلطانی 3
الینا فرصی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان 4
فرزین ملا آقازاده یامچی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید سلطانی 4
ندا نجفی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
زهرا اکبریان
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان 1