نهبندان

نهبندان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد مرادی پور
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
مبین هاشمی
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
نوید عباسی
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
حامد جوانبخت
نهم - نهبندان
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی