قائن

قائن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


محمد قربان زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدحسین پردلی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهیدبهشتی
زهرا دوستی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین چدانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدامین هادی نژاد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زهرا حسنی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4307
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
جلال زارعی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 3800
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
شایان کاخکی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
زهرا رضایی گل بخش
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
مریم احمدی فر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
محمد رجب زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محمدحسام مهمی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
امیررضا دشتبانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
عطیه ظفری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مریم بخشی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4927
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
متین خدادوست
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ملیکا کرهیان
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین خیرآبادی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
پوریا تقی زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
فاطمه حائری فر
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
محمد دشتگرد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
شهیدبهشتی
مهدی خیبری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمد بازمانده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محمدمهدی سلطانی نوغاب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ریحانه قناد
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مطهره قربانی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سیمین عباسی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مبین صفرزاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مرضیه اسدالهی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه مسلمان زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
حسین بنی اسدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علیرضا بنی اسدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سعید بنی اسدی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهیدبهشتی
اسما خطیب زاده
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
امیر شهنازی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4848
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
عادل خدابخشی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
محدثه ورزگی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
یگانه قوی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی لعل نوغاب
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی
سیدسپهران جوادی مقدم
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه سادات علی پور
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی کاخکی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
شهیدبهشتی
محدثه اسماعیلی
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
میثم طاهری
نهم - قائن
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه ی خیامی