كياكلا

كياكلا - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


فاطمه شعبانی کوکنده
نهم - كياكلا
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
جواد الائمه