بهنمير

بهنمير - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سید امیرحسین نبوی لولاکی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
عبدالرحیم یحیی نژادعزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3894
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :65
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
سید رضا میرسلیمانی عزیزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3940
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
آرمین جهانیان بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3526
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
امیرحسین عظیمی بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3847
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :47
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمدمهدی شیردست بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
امیرمحمد دهینی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری
آرش عزیزی انارمرزی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
جواد الائمه
محمدرضا مسلمی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 3849
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
حسن عسکری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
ابوالفضل دبیدی بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی مرحوم باقری