نوشهر

نوشهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا فراست
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
معراج
آیناز فیاضی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا خزائی پول
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
معراج
محیا نوری شیرازی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمهدی اسحاقی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهید رجایی
محمدرضا غلام تبار
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پیام رضوانی گیل کلائی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
شهید رجایی