فريدون كنار

فريدون كنار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیرعلی احمدی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 8 سال از دوم دبستان
تعدا آزمون :112
نمونه دولتي
شهید نعمتی
محمد اسفندیار
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :109
نمونه دولتي
شهید نعمتی
فرزانه لاغرفیروزجائی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
محمد تقی ابراهیمی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :49
نمونه دولتي
شهید نعمتی
فاطمه کمالی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
مبین اسفندیار
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
شهید نعمتی
محمدحسین محسن پور آغوزی
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
شهید نعمتی
فاطمه صفری
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
الزهرا
حاتمه فلاح
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
یاسین ایزدی فرد
نهم - فريدون كنار
میانگین تراز کانونی: 4608
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
شهید نعمتی