چمستان

چمستان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


کوثر موسوی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :104
نمونه دولتي
مبارکه
محمدمهدی اسدپور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :97
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدی عبدی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :97
نمونه دولتي
امام خمینی
ریحانه رجبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4269
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :88
نمونه دولتي
مبارکه
مهدی نقاش
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
معصومه علا ئی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :67
نمونه دولتي
مبارکه
امیررضا شفیعی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5555
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
پریا نجفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
مبارکه
فریبرز علایی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
امام خمینی
علیرضا فلاح
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
مبارکه
ابوالفضل حسینی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
امام خمینی
امیرحسین خادمی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
مبارکه
امیرمحمد ولی پور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
حسن صفرپور
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
امام خمینی
کیمیا مقصودی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
مبارکه
فاطمه زهرا کلاشی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
مبارکه
سکینه فاضلی تبار
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
مبارکه
آرمین اسدالله زاده
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
زکیه عارفی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مبارکه
سعید اکبری
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدی خطیبی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام خمینی
یگانه توسلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مبارکه
دانیال فانی اسکی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام خمینی
زینت کامجو
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4395
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مبارکه
مریم توکلی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مبارکه
ریحانه شاهین
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا مقصودی
نهم - چمستان
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
مبارکه