محمودآباد

محمودآباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علیرضا یعقوبی
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
ارشیا آقاجانپورعمران
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
یاسمن یوسفی
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
نیما تیموری
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد جواد حسین زاده
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
مجید نجفی
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
فاطمه براری
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
مینو آزادخواه
نهم - محمودآباد
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان