نور

نور - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


برنا نیک نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :96
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
محمدامین دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :78
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرحسین سهرابی نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :76
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدرضا حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
فاطمه متولی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین نورزاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6457
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
سارا معراج
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :68
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سید مهدی حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :58
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
مهدی فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
تینا سالاریان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
تيزهوشان
فرزانگان
فرید حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محدثه پولج
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4553
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :48
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ابوالفضل تقی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
فاطمه خجیر
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6515
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
محمدنبی ولی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
کوثر احمدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
زهرا صادقی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال معصومی گودرزی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
ماهان محمدی مرزونی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
دانیال نورفردی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
رضا رمضان زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6667
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
ستایش دیوسالار
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیررضا ابراهیمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
فرزانه شاه حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6008
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مریم حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سیدمحراب حسینی کالج
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیررضا حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدحسن علا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدحسین علا
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیررضا برزگر
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
امیرمحمد آلب
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
یکتا نائیج ونوش
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5911
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سارا کاویان پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6826
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مریم لطفی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فائزه فتاحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
یسنا سیاه سرانی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه کاوه
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
زهرا کاوه
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ایمان صیامی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
امیرعباس حبیبی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیراسماعیل اقتداری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
فاطمه فتاحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
نیلوفر حسین پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5749
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
زهرا ابراهیمی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5215
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
رعنا وردست
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا صالحی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
فاطمه نیازیان
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ساجده فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل مفیدی اصل
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
امیرسعید حسینی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
محمدسجاد فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
محمد جواد یزدان شناس
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
نرجس نظری
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
زهرا بور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
آیلین مقصودی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
لیلا عبدی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
امیرحسین یوسفی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
تیزهوشان-شهید بهشتی
امیرمحمد ذکائی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
درسا هادی زاده
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ملیکا درویش
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
الینا نیک نژاد
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه جلابی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
یاسمین تقی پور
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
ملیکا فلاح
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
شیخ فضل الله نوری
سحر فضلی
نهم - نور
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان