بابلسر

بابلسر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


عارفه عرب پور احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4783
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :46
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
سیده نرگس میرانی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
عاطفه نژاداسداله غربی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر نوروزی
سینا احمدی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
محمد درزی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
امیررضا ولی تبار بهنمیری
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
سیاوش لطف پور
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی بنیاد 15 خرداد
مهسا ربیعی
نهم - بابلسر
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر نوروزی