تنكابن

تنكابن - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیررضا ساجدی حسینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :89
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین دادخواه
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
کیان دلیلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :78
تيزهوشان
شهید بهشتی
پرند احمدیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :71
نمونه دولتي
امام خمینی
مبین بحری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
تيزهوشان
شهید بهشتی
سعید گلیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
شهید بهشتی
پارسا شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
نازگل تقوی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
امام خمینی
سپهر رحمان زاده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :45
تيزهوشان
شهید بهشتی
ستار لهراسبی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
ارسطو خصالی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه مرادپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
معراج
تبسم حامدی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5672
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :37
نمونه دولتي
امام خمینی
پرهام حاتمیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مهدی محمدی الموتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا محمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پریا عطائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
معراج
همتا پورعینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
عسل نعمتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
نیکتا خانیانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا عباس قربانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا کلارستاقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرعلی جوهی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مهرشاد کاظمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین مهرابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
محمدعلی حیدری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4949
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین خوشنودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سهیل کیاحسینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا چالکش عیسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آرین سامانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
آیسا خرم دوست
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
مرتضی رمضان زاده لسبویی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
آرمین احمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عرفان خانجانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مرصاد دریایی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیدعرفان نجبائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیده پرنیا ساداتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا یحیایی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
محمدجواد عبداله پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیده مریم ملکوتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
محمدناصر صالحی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4196
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
سیدامیرحسین وهابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
حورا مقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا حسین بیگی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
سینا منصوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
اسماعیل نجفی دیلمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
ماهان بشیری نهنجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
محمدمهدی کیا
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فاطمه یحیائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4776
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا نصیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام خمینی
نوید بهنودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5265
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
امیرحسین کلائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عسل تلیکانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام خمینی
حنانه سادات ریاضی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا سمائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
امام خمینی
آی ناز آصفی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
معراج
علی رحمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فرشته یوسفی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
امام خمینی
مهدی اسمعیلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4161
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
پوریا سلطانمرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
صدف پاست
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
معراج
هلیا همتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
میشا خبازیزدیها
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
معراج
مریم مجدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
معراج
ابوالفضل بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
علی دوستی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
مریم عزیزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5027
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
امام خمینی
اوژن مشهدی اقا
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
عرفان ساحلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5103
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
علی زارع
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
خاتم الانبیا
فرزام منتقمی فر
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
خاتم الانبیا