چالوس

چالوس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


یاسمین غلامعلی نژاد
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان
ثمین پرتوی لسبومحله
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
معراج
امیرمحمد صالحی مهر
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
شهید رجایی
کیمیا رضایی کینجی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
معراج
پارسا عباسی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5748
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
تيزهوشان
شهيدبهشتي
امیرعلی فقیه عبدالهی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سیده مهتاب میرمطهری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
معراج
ثمین علیزاده
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4795
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
معراج
گلجهان دوستی بازنشین
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5661
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
سیده آیدا حسینی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
معراج
دانیال ملکی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید رجایی
فاطمه شمس ناتری
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
زهرا زکی پور سرشکه
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
معراج
شکیبا طیبی
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا پاشا زانوس
نهم - چالوس
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
معراج