قائم شهر

قائم شهر - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علیرضا یحیی زاده ملک خیلی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
مبینا سادات خدادادی پائین افراکتی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
عطیه
محمدرضا شعبانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهیدبهشتی
امیرعلی طبرستانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
صبا قربانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
رامتین ولیپور
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
حمیدرضا مرتضوی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهیدبهشتی
فاطمه غفاری قادی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
عطیه
مبینا عزیزی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
عطیه
پرهام افضلی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
پویا علی پور
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
محمدعلی غلامی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهیدبهشتی
ملینا محمودزاده تیلمی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عطیه
مهرپویا ذکریایی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5762
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
کیمیا تقوی کوتنائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
عطیه
زهرا آه نک
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عطیه
مریم کاویان فر
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عطیه
پریا امانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عطیه
مهیا جوادی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4173
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
سیده مهنا موسوی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
عطیه
امیررضا رضازاده
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
محمدجواد هدایتی لموکی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پریا قربانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
عطیه
آناهیتا نوری چالی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
عطیه
آرتا نوریان
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
تيزهوشان
شهیدبهشتی
احمد کیهانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی
پارسا غلامی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی
علی قربانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی
رضا شکیبا باروق
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سید امیرحسین رضوی سنگدهی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5789
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
دکتر شریعتی
اشکان اسدی جمنانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
دکتر شریعتی