بابل

بابل - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


الهه سلمان پور ملکشاه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :98
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
سیده فاطمه زهرا موسوی کتی لته
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6314
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :87
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیس حلوائی رضیاکلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :86
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
معصومه عزیزپور
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
سیده هدیه نیکزاد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :72
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
کیمیا عیسی زاده اطاقسرا
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :69
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
فاطمه موسوی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :57
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
یاسمن علیجانی گنجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6789
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
سینا حسنعلی زاده چاری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سید محمدحسین رجب زاده ولوکلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
نمونه دولتي
امام حسین
یاسمن داداشقلی پور موزیرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمین داداشقلی پور موزیرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
فاطمه مومنی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اکبری امیر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
امیررضا گلچوبی فیروزجاه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
امام حسین
مهسا رضائی صدر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
ثنا طاهرنژاد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
فروزان غلامیان بائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
طهورا میرزاآقازاده خراسانی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
هلیا عظیمی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
سید راستین حسینی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
امام حسین
ابولفضل عشریه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
امام حسین
ریحانه عبدی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
غزل عباس زاده
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
ابوالفضل پورهاشم سرحمامی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
نمونه دولتي
امام حسین
برسام اصغرپور
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهیدبهشتی
سارا فیروزجائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امین رادزاد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین
مهسا رحمان پناه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
سهیل شفیع زاده سماکوش
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام حسین
مهرسا پوررمضان گنجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
علیرضا علی پور چوب بستی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4761
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
امام حسین
ملینا علی اصغرپورموزیرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
زهرا پورعلی کردی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
مهدی رهبر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4398
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسین
بهامین زعفرانیان
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسین
سیده مهلا پیرزاده
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
محمد حبیبی فومشی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 3822
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
امام حسین
هانیه بابائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
علیرضا قربان پوردلاورکلا
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
امام حسین
سید امیرمحمد موسوی کانی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5865
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
شهیدبهشتی
حامد فیروزجائیان
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
امام حسین
رادمان کیانی امیری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
امام حسین
علی مهدوی نتاج
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
امام حسین
طهورا رجب زاده
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
شهید اصفهانی
حوریه حسین پور
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
شهید اصفهانی