ساري

ساري - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


باران رسولی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
امیر حسین سروی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :77
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
نرگس حمزه مرمتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
زهرا احمدی آهودشت
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :58
نمونه دولتي
کوثر
ساغر اعزی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :57
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
امیرمحمد فرزامه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :55
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
نازنین قاسمیان سوربنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
ارغوان فتحی الهره
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :51
نمونه دولتي
کوثر
روژان شدیدی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
نیما منزویان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
سانیا سالاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6490
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
حانیه محمدپور هولاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
فاطمه نیک زاد براردهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6320
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
پارسا نیکخو
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
ستاره قاسمیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سیده ستایش اصفهانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6241
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
ماهان اسلامی سمسکنده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
مریم رحمانی چراتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6183
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
پوریا مدانلو جویباری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
مهسا باقری گلوردی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
محمد سلطان تویه
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
پوریا جمارانی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
نرگس سلمانی ازنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4351
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
کوثر
پارسا کلاکی جویباری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
علی غضنفری خانقاهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
آرشام رئیسیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
نیوشا نادری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
کوثر
سیدرضا عمادی جمالی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
حسین نشاگران
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
آراد وفائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
نیوشا ولی زاده جوجاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
کوثر
سیدآریان عقیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
هستی خجسته فر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6423
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
محمد سام قنبر علی زاده بهنمیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
رضا محسنی دوغی کلائی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
محمدجواد دباغیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
یاس یحیی زاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
محمد جواد عظیمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5998
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
محمد امین رستمی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
امیررضا عطائی دادوی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
سید احسان طالب زاده حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
نرگس پرخیده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
ریحانه بندپی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
صدف السادات حسینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
کوثر
الناز رضاپور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
یاسمن اکبری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
نیلوفر اکبری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد1
آریا شهریاران
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
یلدا مرادی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
حانیه عنایتی کلیجی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
فاطمه سیما رحمانی تروجنی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
علیرضا حیاتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
غزل صالحی هیکوئی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
کوثر
امیرحسین اتحادی فر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
هستی حبیبی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
پادینا احمدیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
مهسا خلیل نژاد اواتی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
کوثر
پارسا علیزاده
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
صبا رئیسیان
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
کوثر
سیده کیمیا عمادی چاچکامی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سبا خالقی نسب
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
کوثر
هستی محمودی کردخیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
کوثر
بهار عبداللهی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سولماز صدوقی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
مهدی شادبخت
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4884
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
مرحوم رفیع
ستایش شریعتمداری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
کوثر
سیده شیوا جعفری وکیلی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
کوثر
فاطمه یعقوبی المشیری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5219
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2
سیده هلیا حسینی جوینی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
مهسا کرم زاده قاجاری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
کوثر
امیرمحمد عرب مرزودی
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
یاسین جعفری
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی سمپاد1
الناز فیض زاده کریق
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
کوثر
مهدیسا صفاپور
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
امام رضا(ع)
پارمیدا رنجبر
نهم - ساري
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان سمپاد2