جاجرم

جاجرم - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


مهدی صادقی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :52
نمونه دولتي
شهید اوینی
محمدعلی خواجه
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :50
نمونه دولتي
شهید اوینی
مائده ریحانی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :32
نمونه دولتي
حضرت زینب
نرگس احمدی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5935
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سجادی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
حضرت زینب
پارسا حامدی جویباری
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
شهید اوینی
نوید خرمالی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی
مطهره خالو
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
حضرت زینب
محیا سادات حسینی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس مرتضی زاده
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سارا جاجرمی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت زینب
منیره گرمه ای
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت زینب
فاطمه بزرگمهر
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت زینب
ملیحه محمدنیا
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب
امیررضا عسگری
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
شهید اوینی
فاطمه کاظمی گرمه
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت زینب
مهدی قلی زاده
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
شهید اوینی
مائده غنی آبادی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5029
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت زینب
زهرا صمدی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
حضرت زینب
زهرا شفیع آبادی
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 5228
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت زینب
مهسا صفرپور
نهم - جاجرم
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
نمونه دولتي
حضرت زینب