ايلام

ايلام - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


امیر رضا زمانی اصل
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد صادق فتاحی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهرشاد علی زمانی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :32
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد امین نورائی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد حسین یزدانی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
شهید بهشتی
فریناز عبدالحکیمی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا نیک بخت
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه جابری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان2
پویا آذر پیرا
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد مستفیضی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی
حامد کوزادیان
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
آناهیتا حیدری زادی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
پریا شهبازی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
محمد مهدی نورمحمدی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی حاتمی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
پردیس اسماعیلی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
هانیا نوریان فر
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
آرش گلشنی بختیاری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر محمد احمدی زاد
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
شایان جای درنام
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمدصادق فلاح
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4702
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیررضا الفت
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
باقرالعلوم
هستی اکبری
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان2
محمد مسعود شهبازی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی
رومینا ریزه بندی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدرضا زارعی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
شهید بهشتی
رومینا عزیزالهی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا رشیدی
نهم - ايلام
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2