بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


علی ریاس
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعدا آزمون :82
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
محدثه میمنی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :79
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
یکتا ملایی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :74
تيزهوشان
دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
ریحانه پروین نژاد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5204
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :60
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
علیا بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :56
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمد حسینی گزیر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :52
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
امید بحرپیما
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3942
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
ابوالفضل مقبلی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :41
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
حسناء زارعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
مصطفی رجایی منش
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4343
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
زینب فاضلی فر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :21
تيزهوشان
دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
بهار چمن
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
عایشه نجیبی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
الهام نمازی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فیروزه نظری رباطی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سجاد بطرانی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
یاسین بیگلری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
هدیه انوشه جهرمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فروغ دانش یار
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
غزل بلوبی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمد رستمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
دینا آبزاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4609
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
یونس مرادی پور
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
آرین بلبلی زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
صدف کشتی ران
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سما عباس زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4040
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
دانیال دهقان
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4551
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
حسام الدین راهبر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی