حاجي آباد

حاجي آباد - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


ابوالفضل پورشهسواری
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :63
تيزهوشان
حقانی
مهدیه هاشمی نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :62
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیر حسین خوشکام
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :37
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
یاسین رحیمی نژاد
نهم - حاجي آباد
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
شهید حقانی