رودان

رودان - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نیلوفر قایدی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعدا آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان
محمد خدامی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :81
نمونه دولتي
علامه اميني
امیرحسین شجاع زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :66
نمونه دولتي
علامه اميني
کوثر شمس الدینی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :64
نمونه دولتي
عترت
زهرا محمودی نودژ
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :59
نمونه دولتي
عترت
زهرا داوری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4649
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :43
نمونه دولتي
عترت
محمدفاضل درویش زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4402
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :42
نمونه دولتي
علامه اميني
الهه شمس الدینی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5668
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :40
نمونه دولتي
عترت
محدثه فلاحی شاه آباد
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :35
نمونه دولتي
عترت
زهرا کرمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6283
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :31
نمونه دولتي
عترت
امیرمهدی بارانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
علامه اميني
حمیدرضا عابدینی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
تيزهوشان
شهید حقانی
سهیلا حاجبی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :26
نمونه دولتي
عترت
زهرا نجفی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
عترت
محسن خارکش
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4055
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
نمونه دولتي
علامه اميني
محمدامین حدادزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4821
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
علامه اميني
امین معلمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :24
نمونه دولتي
علامه اميني
حسنا رکن الدینی قلعه دژ
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه رئیسی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
نمونه دولتي
عترت
نیره رنجبری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
عترت
مهدی خاشعی برنطین
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
بحرالعلوم
اسماعیل دور اندیش
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4187
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اسدپور
حسین چترسحر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
علامه اميني
فاطمه شیروانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
عترت
حمیدرضا داوری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4572
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
علامه اميني
مهدی کریمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
نمونه دولتي
علامه اميني
فاطمه آزادی گشوئیه
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عترت
کوثر محمودزاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
عترت
علی کمالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
اسدپور
ابوالقاسم سالاری
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علامه اميني
آرشام اتابک
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علامه اميني
امیرحسین رکن الدینی قلعه دژ
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3918
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
علامه اميني
علیرضا روشی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
علامه اميني
هادی درویشی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3958
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
علامه اميني
ارشیا کمالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
اسدپور
فاطمه صالحی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
عترت
نرجس سهراب زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عترت
مهلا السادات حسینی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
نمونه دولتي
عترت
راضیه بارانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
عترت
فاطمه ایرازه
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
عترت
یعقوب صالحی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4137
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
علامه اميني
محمدامین صالحی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
علامه اميني
زهرا جلالی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
عترت
امیرحسین خازنی پور
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
نمونه دولتي
علامه اميني
علی عبداله زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
علامه اميني
ام البنین رحیمی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
نمونه دولتي
عترت
فاطمه کرامتی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :2
نمونه دولتي
عترت
محمدمهدی بارانی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
علامه اميني
معصومه عبدالله زاده
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
عترت
محمدامین ارزانش
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
علامه اميني
عصمت محمدی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4394
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
عترت
علی دره گرایی
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
علامه اميني
آرمان طاهری کندر
نهم - رودان
میانگین تراز کانونی: 3986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
نمونه دولتي
علامه اميني