ميناب

ميناب - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


نبی اله سالمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :43
تيزهوشان
بحرالعلوم
زینب کریمی حاجی خادمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
امیرحسن شهدوستی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
کوثر هوشمند
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
زهرا سالاری پناه فرد
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
فرزاد ذاکری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4502
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
پوریا سجادی نژاد
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
بحرالعلوم
امید اسلامی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4067
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
احسان مرحمتی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
مریم زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
زهرا زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
زهرا زاهدی دهوئی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
معصومه سالاری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
عاطفه زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
انسیه زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
عبدالرسول زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
زهرا صمیمی دهوئی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
فخریه رنجبری مازغ
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
هانیه دوستی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آرمان اشهان
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4242
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
فاطمه حسن پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
دیانا سلطانی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
فاطمه زاهدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
ایلیا ملائی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
عرفان محمدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
محسن علی حسینی دهوسطی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
امیرحسین زارع
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4438
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
بحرالعلوم
محمدرضا پورراونگ
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
نمونه دولتي
خاتم الانبیاء
حسام عید زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
بحرالعلوم
سیدعلی اعلم کمالی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4231
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :6
تيزهوشان
بحرالعلوم
مانی پری تقی نژاد
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4283
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :5
تيزهوشان
بحرالعلوم