بندرعباس

بندرعباس - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


سنا مرادی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعدا آزمون :101
تيزهوشان
فرزانگان 1
ارمیتا عطاری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5698
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :83
تيزهوشان
فرزانگان 1
مهدیه غلامی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :75
تيزهوشان
فرزانگان 2
آرتین قنادی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :61
تيزهوشان
شهید حقانی
مهدی مهدوی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :53
تيزهوشان
شهید حقانی
طناز اکبری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان 2
مریم بازیارنسب
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان 2
مهدی شهسواری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :33
تيزهوشان
شهید حقانی
امیر حسین پالیک
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6005
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :29
تيزهوشان
شهید حقانی
ستاره مومن ایسینی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6081
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان 2
محمد جواد دورایی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
حقانی
مهدی منصوری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :25
تيزهوشان
شهید حقانی
آرین پارسا
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :22
تيزهوشان
شهید حقانی
سینا تراهی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :20
تيزهوشان
اسدپور
آتنا حاج حسینی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان 2
بهداد دهقانی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
اسدپور
حمیدرضا محبی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :17
تيزهوشان
اسدپور
علیرضا فقیه
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
اسدپور
سما چلبیانی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان 1
علی مهرابی فرد
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5731
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
شهید حقانی
علی طالبی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
اسدپور
فرنیا موذن نوبندگانی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5534
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان 1
هانیه محمدی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 2
کیانا قضائی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان 1
امین کبابی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
شهید حقانی
علی جعفری سردره
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 6296
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
حقانی
زهرا اعمالی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان 2
نیایش محمدی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان 1
امیرحسین معلمی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :11
تيزهوشان
اسدپور
آرمین منظری توکلی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :10
تيزهوشان
اسدپور
فاطمه محمدزاده
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 2
سنا دهقانی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان 1
آیلین نوفرستی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان 2
ستایش عبدالعلیان
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
فاطمه کریمی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان 1
محمدحسین ایوبی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :4
تيزهوشان
اسدپور
غزل شهریاری
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان 2
فاطمه سادات رفیعی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان 1
ژینا ترابی
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان 1
نیما جهان پناه
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
حقانی
روشا دادآفرید
نهم - بندرعباس
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان 1