دلوار

دلوار - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 98


زهرا حیدرپور
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 5320
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعدا آزمون :49
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان
هانیه خدری
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
حديث
نازیلا خلیلی
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 5630
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعدا آزمون :30
نمونه دولتي
حديث
نگار انصاری
نهم - دلوار
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعدا آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان دبیرستان